Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày tạo: 12/04/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; lựa chọn ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, tiếng nói, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

 Tranh cổ động bầu cử

 
         Thế nhưng, đi ngược lại với mong muốn đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là thời cơ tốt để chống phá. Để thực hiện âm mưu của mình, các tổ chức phản động như: Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều đại Việt…đã triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet, nhất là mạng xã hội để tuyên truyền, công kích, đưa ra các luận điệu đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ… nhưng thực chất là để tuyên truyền xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chúng đưa ra các bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực và phiến diện, một chiều, quy chụp theo hướng tiêu cực, kích động hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử; tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, gây nhiễu loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, chúng sử dụng thư điện tử phát tán các tài liệu phản động với tiêu đề: “Hiến pháp Việt Nam năm 2021”, “Giải trình Hiến pháp Việt Nam năm 2021”…, kích động số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong nước thành lập các hội, nhóm, lôi kéo người dân tham gia chống phá bầu cử, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta đã sớm ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; Việc lựa chọn những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Điều này khẳng định tính chính danh, đúng quy định của các đại biểu và tính chính đáng, hợp hiến của cuộc bầu cử góp phần đập tan những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử. Để chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; bảo đảm thành công của cuộc bầu cử cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đảng ủy khối cơ quan, tổ chức Đảng, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; nắm chắc tư tưởng chính trị của cán bộ, Đảng viên, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; đề ra các giải pháp kịp thời đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề mâu thuẫn phát sinh có thể làm ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử; tuyên truyền quần chúng nhân dân, người lao động động đi bầu cử bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất.. Đặc biệt, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống báo, đài, phương tiện truyền thông chính thống để mọi cán bộ, đảng viên và các quần chúng nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn, tránh để các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng một số vụ việc liên quan đến tham nhũng, khiếu kiện, vi pham về môi trường… ở một số địa phương để kích động nhân dân tụ tập đông người.

Ba là, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khích lệ lòng yêu nước đối với chức sắc, văn nghệ sỹ, trí thức, người có uy tín trên địa bàn để họ tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, sáng suốt nhìn nhận bản chất, mưu đồ phá họa cuộc bầu cử của những thế lực thù địch, phản động; phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực về cuộc bầu cử. Sự đồng thuận, đồng lòng, ủng hộ của mỗi người dân chính là sức mạnh to lớn để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo, xây dựng đất nước ổn định, phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của toàn dân tộc. Nếu phát hiện thông tin, tài liệu kích động, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, đề nghị mọi người dân hãy cung cấp, trao đổi kịp thời tới cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh về Công an huyện Thanh Miện qua số điện thoại: 02203.736.534 để được giải quyết, xử lý./.

Trần Ngọc Dư (Công an huyện Thanh Miện)

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cảm nhận về ngày 30/4- Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất Tổ quốc  (29/04/2021)
- Đoàn giám sát của UBBC tỉnh về làm việc với UBBC huyện (20/04/2021)
- Nhiều địa phương hoàn thành niêm yết danh sách cử tri trước thời hạn (19/04/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/04/2021)
- UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (07/04/2021)
- Huyện Đoàn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2021) (26/03/2021)
- Thường trực Tinh ủy làm việc tại huyện Thanh Miện(17/03/2021)
- Thanh Miện hoàn thành giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND huyện và xã nhiệm kỳ 2021 - 2026(16/03/2021)
- Cảnh giác trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (09/03/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com