Cảnh giác trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày tạo: 09/03/2021

Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.Từ nay đến ngày bầu cử không còn xa, các công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức bầu cử được Hội đồng bầu cử các cấp và các cơ quan chức năng gấp rút tiến hành.

 
 

 Ngày chủ nhật 23 -5-2021 cử tri Thanh Miện sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 
         Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt. Trong đó, những nội dung chống phá chính mà các đối tượng xấu đang tiến hành có thể kể đến là:

Thứ nhất: Xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình bầu cử

Chúng thường rêu rao: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v…Những luận điệu, nhận định mà các đối tượng đang rêu rao như trên là hoàn toàn sai sự thật. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước ta quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ quốc tế; hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta của các thế lực thù địch v.v... Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều cần thiết để củng cố, đoàn kết thống nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai: Chúng tăng cường các “chiến dịch tự ứng cử”, kích động, bảo trợ, hậu thuẫn số chống đối chính trị “tự ứng cử”

Như chúng ta đã biết, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Bên cạnh những người có tâm, có tầm, nhận thức chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn sẵn sàng ứng cử để được bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần gánh vác trách nhiệm với toàn dân tộc, thì bên cạnh đó cũng không ít các đối tượng xấu, các thế lực thù địch muốn mượn hình thức “tự ứng cử” để chống phá cách mạng nước ta. Mục đích cơ bản nhất của chiêu trò “tự ứng cử” mà các “nhà dân chủ” đang thực hiện là nhằm phá hoại bầu cử. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, các đối tượng đánh bóng tên tuổi của bản thân trong giới “dân chủ”. Một số đối tượng với “ảo vọng” chính trị quá lớn ở bản thân và sự ấu trĩ về nhận thức, với sự “hà hơi, tiếp sức” của các thế lực thù địch đã không ngần ngại nộp đơn tự ứng cử; Khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương, các đối tượng này lên mạng xã hội rêu rao những luận điệu hết sức sai trái như: Đảng muốn thâu tóm quyền lực, thực thi quản lý nhà nước thông qua hình thức bầu cử Quốc hội và HĐND; Đảng Cộng sản cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội v.v…Ngoài ra, những thông tin được các đối tượng xấu đưa ra đã trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích công tác bầu cử của Việt Nam.

Thứ ba: Tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, bôi nhọ, hạ uy tín các ứng cử viên

Chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc giới thiệu nhận sự, công tác bầu cử để xuyên tạc là “sắp xếp”, “thanh trừng”, “mất dân chủ”, “bè cánh”, là “chuẩn bị ghế nhân sự” cho Đại hội Đảng...chúng thường phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội.Công cụ được họ triệt để lợi dụng trong giai đoạn hiện nay là Internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội có máy chủ ở nước ngoài để lan truyền trên không gian mạng. Họ “giật tít - câu khách” kính thích, đánh vào sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích nhận định, thông tin lệch lạc, hòng tạo nhận thức sai trái công tác cán bộ, nhân sự là có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp”.

Công tác nhân sự đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng, ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cùng với các văn bản quy định pháp luật hiện hành, Hướng dẫn đã xác định cụ thể, rõ ràng tiêu chuẩn để tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Thực tế cho thấy, công tác lựa chọn nhân sự, cán bộ, bầu cử được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, công phu, tỉ mỉ, trách nhiệm, được thực hiện trên nguyên tắc vốn là sức mạnh, tiến bộ của chế độ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ tư: Thành lập, ra mắt các hội, nhóm trên không gian mạng để khuếch trương thanh thế, chống phá bầu cử. Manh động hơn nữa, chúng còn kích động một số đối tượng lưu manh tiến hành các hoạt động gây rối ANTT, khủng bố, phá hoại trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch thường triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá, khuếch trương thanh thế, chúng thường tạo lập các trang, nhóm với nhiều tên gọi, lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng bản chất cuối cùng là để tập hợp lực lượng, qua các bài viết thường lồng ghép yếu tố chính trị, dẫn dắt, hướng lái các thành viên có quan điểm chính trị chống đối với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, qua đó tìm kiếm các ứng viên “dân chủ”, “ngọn cờ”.Bên cạnh với tuyên truyền, xuyên tạc với số đông, chúng cũng sẵn sàng tìm kiếm, gây dựng, kích động, lôi kéo, xúi giụcnhững đối tượng lưu manh, hình sự để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại cuộc bầu cử. Gây mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người dân, nhằm gây bất ổn tình hình an ninh trật tự.

Để đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng xấu, dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn đặc biệt là lực lượng Công an đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong mọi mặt trận, đang tích cực đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, kịp thời làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của chúng.

Đề nghị mọi người dân hãy luôn tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý đất nước nói chung và trong lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử nói riêng; Cần chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giác để “miễn nhiễm” trước luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng xấu; tiếp cận để nắm thông tin, giải đáp thắc mắc của bản thân, chủ động chia sẻ, tạo hiệu ứng lan rộng đối với thông tin chính thống, thông tin tích cực tại các trang thông tin điện tửđã được nhà nước công nhận; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận tại các trang mạng xã hội và các kênh thông tin trên mạng internet.

Trong trường hợp phát hiện thông tin, dư luận trái chiều, có dấu hiệu kích động, phá hoại cuộc bầu cử, đề nghị mọi người hãy cung cấp, trao đổi thông tin tới cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an gần nhất hoặc phản ánh tới số điện thoại trực ban Công an huyện Thanh Miện 02203.736.534./.

         Trần Ngọc Dư (Công an huyện Thanh Miện)

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cảm nhận về ngày 30/4- Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất Tổ quốc  (29/04/2021)
- Đoàn giám sát của UBBC tỉnh về làm việc với UBBC huyện (20/04/2021)
- Nhiều địa phương hoàn thành niêm yết danh sách cử tri trước thời hạn (19/04/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/04/2021)
- Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (12/04/2021)
- Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục phòng chống dịch Covid 19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn(04/03/2021)
- Thanh Miện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và HDDNF các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (04/03/2021)
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Hải Dương ủng hộ huyện 100 triệu đồng để phòng chống dịch Covid 19 (02/03/2021)
- Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ huyện trong phòng chống dịch bệnh covid-19 (25/02/2021)
- Thanh Miện tăng cường hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh (23/02/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com