THÔNG BÁO Về việc không tổ chức tiếp công dân trong tháng 02 năm 2021
Ngày tạo: 01/02/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc không tổ chức tiếp công dân trong tháng 02 năm 2021

 
   


Thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ban Tiếp công dân huyện tạm dừng tổ chức tiếp công dân trong tháng 02 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của huyện.

Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc qua các hình thức hợp lệ khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo để các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Văn Nguyễn


In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (29/04/2021)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (20/04/2021)
- Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 17 (16/04/2021)
- Lịch làm việc tuần 16 của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (09/04/2021)
- Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (08/04/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 06 (Từ ngày01/02/2021 đến ngày 07/02/2021) (29/01/2021)
- Thông báo Về việcphát thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (26/01/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 05 (Từ ngày25/01/2021 đến ngày 31/01/2021) (25/01/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 04 (Từ ngày18/01/2021 đến ngày 24/01/2021) (16/01/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 03 (Từ ngày11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) (11/01/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com