THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện
Ngày tạo: 30/07/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: 998 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày 29 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện

 
   


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Tư pháp về quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Ngày 22/7/2020, UBND huyện Thanh Miện đã ban hành Thông báo số 972/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Nội dung thông báo đã được đăng tải lên website: https://dgts.moj.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của huyện).

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo thông báo, kết quả có 01 đơn vị gửi hồ sơ tham gia lựa chọn của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Sau khi xem xét các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá; trên cơ sở kết quả phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Số 07/109, phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương đến ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tham gia và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện; (Để BC)

- Các PCT UBND huyện;

- Phòng TC-KH (đăng tải lên https://dgts.moj.gov.vn;

- Đài Phát thanh huyện (Đăng tải lên website huyện);

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hữu Tiếp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (29/04/2021)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (20/04/2021)
- Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 17 (16/04/2021)
- Lịch làm việc tuần 16 của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (09/04/2021)
- Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (08/04/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 31 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020) (27/07/2020)
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(22/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 30 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020) (17/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 29 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020) (11/07/2020)
- Thông báo QĐ phê duyệt danh sách trúng tuyển giáo viên năm 2020(06/07/2020)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com