Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Ngày tạo: 22/07/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: 972 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện;

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Miện (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện – Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Số điện thoại: 0220.3736.583).

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

2.1. Thông tin về tài sản đấu giá:

+ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở.

+ Số lượng tài sản đấu giá: 65 lô.

2.2. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản đấu giá:

- Điểm dân cư mới vị trí số 04, thôn Lâm Kiều:

Từ lô L.01 đến lô L.07, diện tích 816,0 m2, mức giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m2 (Mười hai triệu đồng một mét vuông).

- Điểm dân cư mới vị trí số 03, thôn Hoành Bồ:

+ Từ Lô L.19 đến lô L.24 và từ lô L.43 đến lô L.48 (12 lô), diện tích 1.512,0 m2, giá khởi điểm là 5.000.000 đồng/m2 (Năm triệu đồng một mét vuông).

+ Từ Lô L.49 đến Lô L.58 (10 lô), diện tích 1.798,0 m2, giá khởi điểm: 3.100.000 đồng/m2 (Ba triệu, một trăm nghìn đồng một mét vuông).

+ Từ lô L.01 đến lô L.18 và từ lô L.25 đến lô L.42 (36 lô), diện tích 6.480,0 m2, giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2(Ba triệu đồng một mét vuông).

3. Thời gian tổ chức đấu giá: Tháng 7, tháng 8 năm 2020.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Các tiêu chí: theo phụ lục đính kèm.

5. Thành phần hồ sơ gồm

- Hồ sơ năng lực của đơn vị;

- Phương án đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/7/2020 đến 27/7/2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện - Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Số điện thoại: 0220.3736.583.

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo để các tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (BC);

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

(đăng tải trên: https://dgts.moj.gov.vn/);

- Đài phát thanh huyện (Đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện);

- Lưu: VT, TCKH (02 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hữu Tiếp

Phụ lục: Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

 
   


TT

Tiêu chí

Đạt/

không đạt

Ghi chú

1

Tư cách hợp lệ:

+ Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề đầy đủ điều kiện theo yêu cầu hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

   

2

Về tổ chức bộ máy, nhân sự:

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá: có từ 03 đấu giá viên trở lên.

   

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Có Văn phòng tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.

   

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín:

Kinh nghiệm về thời gian hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản: từ 3 năm trở lên.

   

5

Phương án đấu giá:

Xây dựng phương án đấu giá đầy đủ nội dung chi tiết (hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, thời gian, địa điểm đấu giá...).

   

6

Thù lao dịch vụ:

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp không vượt quá khung chi phí quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

 

Áp dụng mức thù lao đấu giá thấp nhất.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 33 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)  (10/08/2020)
- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở  (07/08/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 31 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)  (03/08/2020)
- THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện  (30/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 31 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)  (27/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 30 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020) (17/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 29 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020) (11/07/2020)
- Thông báo QĐ phê duyệt danh sách trúng tuyển giáo viên năm 2020(06/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020) (03/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020) (26/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 33 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)
+ THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 31 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)
+ THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 31 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 94
Hôm nay 457
Tháng này: 72,480
Tất cả: 1,121,832
THƯ VIỆN ẢNH