THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: 199 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày 11 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện

 
   


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Tư pháp về quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện.

Ngày 03/02/2020, UBND huyện Thanh Miện đã ban hành Thông báo số 158/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Nội dung thông báo lựa chọn đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương).

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo thông báo, kết quả có 01 đơn vị gửi hồ sơ tham gia lựa chọn của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương; địa chỉ: số 07/109, phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ngày 11/02/2020, trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn tổ chức đấu giá của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Số 7/109, phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở.

+ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở.

+ Số lượng tài sản đấu giá: 11 (từ lô L.17 đến lô L.24 và từ lô L.26 đến lô L.28).

+ Địa chỉ lô đất: thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

+ Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/m2

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để các tổ chức tham gia lựa chọn và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (Để BC);

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đài Phát thanh huyện (Đăng tải lên website huyện);

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hữu Tiếp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 15) Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020  (03/04/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 14) Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/4/2020  (30/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 13) Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/3/2020  (24/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 12) Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/3/2020  (16/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 11) Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020  (09/03/2020)
- Thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí số 01 điểm dân cư thôn Phạm Tân, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện(11/02/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020 (10/02/2020)
- Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Thanh Miện(05/02/2020)
- Chỉ thị của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra(04/02/2020)
- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (03/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 15) Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 14) Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/4/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 13) Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/3/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 12) Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/3/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 11) Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 104
Hôm nay 700
Tháng này: 72,416
Tất cả: 848,381
THƯ VIỆN ẢNH