THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: 158 /TB - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày 03 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện;

Thực hiện Công văn số 510/STP-BTTP ngày 02/5/2019 của Sở Tư pháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Miện (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện – Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Số điện thoại: 0220.3736.583).

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

+ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở.

+ Số lượng tài sản đấu giá: 11 (từ lô L.17 đến lô L.24 và từ lô L.26 đến lô L.28).

+ Địa chỉ lô đất: thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

+ Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/m2

3. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ tháng 02 năm 2020.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

4.1. Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá phục vụ đấu giá;

4.2. Phương án bán đấu giá: Có phương án khả thi, hiệu quả và phù hợp với tiến độ yêu cầu của UBND huyện Thanh Miện;

4.3. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề đầy đủ điều kiện theo yêu cầu hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập (01 bản);

4.4. Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức được lựa chọn là tổ chức có năng lực, kinh nghiệm và uy tín cao nhất trong các đơn vị tham gia.

4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: Phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Trường hợp cuộc đấu giá quyền sử dụng đất không thành, tổ chức đấu giá phải chịu toàn bộ phí tổn, không được thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá; bên có tài sản đấu giá không phải thanh toán bất cứ khoản chi phí nào cho tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.

4.6. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do cơ quan Tư pháp có thẩm quyền công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2020 đến 17 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2020 (trong các ngày làm việc hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện - Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Số điện thoại: 0220.3736.583.

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo để các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

- Chủ tịch UBND huyện;

- Đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, TCKH (02 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hữu Tiếp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 15) Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020  (03/04/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 14) Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/4/2020  (30/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 13) Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/3/2020  (24/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 12) Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/3/2020  (16/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 11) Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020  (09/03/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020 (03/02/2020)
- Công văn hỏa tốc của UBND huyện chỉ đạo phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới corona gây ra(03/02/2020)
- Thông báo thi tuyển giáo viên huyện Thanh Miện năm 2020(21/01/2020)
- Kế hoạch thi tuyển giáo viên huyện Thanh Miện năm 2020(21/01/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 02/02/2020 (13/01/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 15) Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 14) Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/4/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 13) Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/3/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 12) Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/3/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 11) Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 103
Hôm nay 712
Tháng này: 72,428
Tất cả: 848,393
THƯ VIỆN ẢNH