THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Điểm dân cư mới thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện-đợt 1/lần1)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: 1573/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày 07 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(Điểm dân cư mới thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện-đợt 1/lần1)

 
   


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Tư pháp về quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện (đợt 01/lần 01);

Ngày 31/10/2019, UBND huyện Thanh Miện đã ban hành Thông báo số 1551/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Nội dung thông báo lựa chọn đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương).

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo thông báo, kết quả có 01 đơn vị gửi hồ sơ tham gia lựa chọn của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thanh; địa chỉ: số 30 phố Dã Tượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

Ngày 06/11/2019, trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn tổ chức đấu giá của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thanh.

- Địa chỉ: Số 30 phố Dã Tượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở.

+ Số lượng tài sản đấu giá: Từ Lô LK1-10 đến Lô LK1-19 (10 lô); từ Lô LK2-29 đến Lô LK2-39 (11 lô).

+ Địa chỉ lô đất: Thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

+ Từ Lô LK1-10 đến Lô LK1-19 (10 lô); giá khởi điểm là 15.000.000đ/m2 (Mười lăm triệu đồng một mét vuông).

+ Từ Lô LK2-29 đến Lô LK2-39 (11 lô); giá khởi điểm là 20.000.000đ/m2 (Hai mươi triệu đồng một mét vuông).

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để các tổ chức tham gia lựa chọn và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện; (Để BC)

- Các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đài Phát thanh huyện (Đăng tải lên website huyện);

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hữu Tiếp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên nghành Giáo dục, đào tạo huyện Thanh Miện năm 2020 (26/05/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)  (25/05/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 21 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)  (15/05/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 20 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)  (08/05/2020)
- Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Thanh Miện (06/05/2020)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019 (03/11/2019)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019 (28/10/2019)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019 (28/10/2019)
- Thông báo xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục Đào tạo năm 2019(21/10/2019)
- Kế hoạch xét tuyển giáo viên năm 2019(21/10/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên nghành Giáo dục, đào tạo huyện Thanh Miện năm 2020
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 21 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 20 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)
+ Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Thanh Miện
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 74
Hôm nay 296
Tháng này: 100,873
Tất cả: 955,131
THƯ VIỆN ẢNH