THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Tiền Phong)
Ngày tạo: 15/07/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: 906 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   


Thanh Miện, ngày 12 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn An Phong, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện;

Thực hiện văn bản số 510/STP-BTTP ngày 02/5/2019 của Sở Tư pháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người có tài sản đấu giá

UBND huyện Thanh Miện (Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thanh Miện - Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Số điện thoại: 0220.3736.583).

2. Thông tin về tài sản đấu giá

* Vị trí QH điểm dân cư mới thôn An Phong, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

- Thông tin về tài sản đấu giá

+ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở.

+ Số lượng tài sản đấu giá: 06 lô.

+ Địa chỉ lô đất: Thôn An Phong, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

- Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản đấu giá

Từ Lô L.39 đến Lô L.44 (06 lô), diện tích 1.108,0m2; giá khởi điểm là 2.100.000đ/m2 (Hai triệu, một trăm nghìn đồng một mét vuông).

3. Thời gian tổ chức đấu giá

Từ tháng 7 năm 2019.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

4.1. Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

4.2. Phương án bán đấu giá: Có phương án khả thi, hiệu quả và phù hợp với tiến độ yêu cầu của UBND huyện Thanh Miện;

4.3. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề đầy đủ điều kiện theo yêu cầu hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập (01 bản);

4.4. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (ưu tiên tổ chức có kinh nghiệm).

4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: Phù hợp với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản nhưng phải là mức thấp nhất trong các tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia.

Trường hợp cuộc đấu giá quyền sử dụng đất không thành, tổ chức đấu giá phải chịu toàn bộ phí tổn, không được thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá; bên có tài sản đấu giá không phải thanh toán bất cứ khoản chi phí nào cho tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.

4.6. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do cơ quan tư pháp có thẩm quyền công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến 16 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2019 (hồ sơ gửi trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thanh Miện-Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo để các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (Đăng website của Sở);

- Đài phát thanh huyện (Đăng website của UBND huyện);

- Chủ tịch UBND huyện;

- Lưu: VT, TCKH (02 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hữu Tiếp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo QĐ phê duyệt danh sách trúng tuyển giáo viên năm 2020 (06/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)  (03/07/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)  (26/06/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)  (19/06/2020)
- Kết quả thi tuyển vòng 2 giáo viên huyện Thanh Miện 2020. (19/06/2020)
- LỊCH LÀM VIỆC Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019 (15/07/2019)
- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Tiền Phong) (15/07/2019)
- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Chi Lăng Bắc) (15/07/2019)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019 (08/07/2019)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 (01/07/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo QĐ phê duyệt danh sách trúng tuyển giáo viên năm 2020
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)
+ Kết quả thi tuyển vòng 2 giáo viên huyện Thanh Miện 2020.
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 54
Hôm nay 1,678
Tháng này: 93,485
Tất cả: 1,039,810
THƯ VIỆN ẢNH