Thanh tra huyện
Ngày tạo: 23/11/2018
Lãnh đạo: Nguyễn Tiến Tập

Điện thoại: 03203 736 420

Email:

I- Về vị trí, chức năng:

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện (UBND huyện); có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo , quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện mà trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

II- Về nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biên pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND huyện, thành phố hoặc Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hưóng dẫn chuyên môn, nghệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức xã, thị trấn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hưóng dẫn nghiệm vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

7. Về thanh tra:

a, Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

b, Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm thuộc nhiều UBND xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

c, Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

d, Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện, của Chủ tịch UBND huyện, của cơ quan Thanh tra cấp trên và Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a, Hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b, Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện.

c, Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao.

d, Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định.

đ, Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện, của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Về phòng, chống tham nhũng.

a, Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện.

b, Phối hợp với cơ quan kiểm toán Nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng.

c, Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

d, Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhung.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

12. Tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của UBND huyện, thành phố và Thanh tra tỉnh.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.


In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Phòng y tế  (23/11/2018)
- Phòng tài nguyên, môi trường (23/11/2018)
- Văn phòng HĐND & UBND (23/11/2018)
- Phòng Nội vụ (23/11/2018)
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (23/11/2018)
- Phòng lao động, thương binh và xã hội (23/11/2018)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com