Phòng văn hóa thông tin
Ngày tạo: 23/11/2018
Lãnh đạo phòng: Trần Quang Huy

Điện thoại: 03203 736 502

Email:

I. Vị trí và chức năng:

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phòng quản lý.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực được giao quản lý trên địa bàn huyện.

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

5. Về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

a) Quản lý, hướng dẫn công tác chuyên ngành đối với các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện về phong trào văn hoá, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hoá, Làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng và công tác gia đình thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định đề nghị xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, làng, khu dân cư văn hoá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Về thông tin, tuyên thông.

a) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

b) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

c) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet theo quy định;

7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phòng quản lý cho cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

11. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện, các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

13. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao quản lý theo sự phân công, phân cấp hoạc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.


In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Phòng y tế  (23/11/2018)
- Thanh tra huyện  (23/11/2018)
- Phòng tài nguyên, môi trường  (23/11/2018)
- Văn phòng HĐND & UBND  (23/11/2018)
- Phòng Nội vụ  (23/11/2018)
- Phòng giáo dục (23/11/2018)
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (23/11/2018)
- Phòng tư pháp (23/11/2018)
- Phòng Tài chính-Kế hoạch (23/11/2018)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com