Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Đoàn Tùng
Ngày tạo: 17/09/2018

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, UBND huyện Thanh Miện ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

 
 

   Xem chi tiết quyết định theo Danh sách dưới đây:

 

STT

Họ và tên

Chi tiết Quyết định thu hồi

1

Nguyễn Viết Triều

Quyết định số 1263/QĐ-UBND.

2

Trịnh Khắc Nhân

Quyết định số 1264/QĐ-UBND.

3

Đào Đình Trọng

Quyết định số 1265/QĐ-UBND.

4

Phạm Thị Mùi

Quyết định số 1266/QĐ-UBND.

5

Đào Đình Vĩnh

Quyết định số 1267/QĐ-UBND.

6

Nguyễn Thị Ải

Quyết định số 1268/QĐ-UBND.

7

Phạm Thị Thủy

Quyết định số 1269/QĐ-UBND.

8

Phạm Thị Gái

Quyết định số 1270/QĐ-UBND.

9

Trương Công Cát

Quyết định số 1271/QĐ-UBND.

10

Trương Văn Hoản

Quyết định số 1272/QĐ-UBND.

11

Phạm Đình Đãng

Quyết định số 1273/QĐ-UBND.

12

Phạm Đình Gia

Quyết định số 1274/QĐ-UBND.

13

Phạm Thị Định

Quyết định số 1275/QĐ-UBND.

14

Đào Thị Tỏa

Quyết định số 1276/QĐ-UBND.

15

Trần Huy Một

Quyết định số 1277/QĐ-UBND.

16

Nguyễn Văn Toàn

Quyết định số 1278/QĐ-UBND.

17

Quách Quang Vảng

Quyết định số 1279/QĐ-UBND.

18

Trần Văn Trung (Măng)

Quyết định số 1280/QĐ-UBND.

19

Nguyễn Thị Liệu  (Bạch)

Quyết định số 1281/QĐ-UBND.

20

Nguyễn Văn Định

Quyết định số 1282/QĐ-UBND.

21

Trần Huy Thắng

Quyết định số 1283/QĐ-UBND.

22

Vũ Thị Hằng

Quyết định số 1284/QĐ-UBND.

23

Trần Văn Sen

Quyết định số 1285/QĐ-UBND.

24

Phạm Đình Đô

Quyết định số 1286/QĐ-UBND.

25

Trương Mậu Anh

Quyết định số 1287/QĐ-UBND.

26

Phạm Đình Trực

Quyết định số 1288/QĐ-UBND.

27

Trần Đình Sinh

Quyết định số 1289/QĐ-UBND.

28

Trần Thị Hoa

Quyết định số 1290/QĐ-UBND.

29

Trần Thị Ngan

Quyết định số 1291/QĐ-UBND.

30

Trần Huy Toàn

Quyết định số 1292/QĐ-UBND.

31

Trần Thị Sy

Quyết định số 1293/QĐ-UBND.

32

Nguyễn Văn Tập

Quyết định số 1294/QĐ-UBND.

33

Trần Huy Thanh

Quyết định số 1295/QĐ-UBND.

34

Nguyễn Tất Trọng

Quyết định số 1296/QĐ-UBND.

35

Trần Danh Bính

Quyết định số 1297/QĐ-UBND.

36

Trần Thị Dung

Quyết định số 1298/QĐ-UBND.

37

Đào Đình Quân

Quyết định số 1299/QĐ-UBND.

38

Trần Danh Luyến

Quyết định số 1300/QĐ-UBND.

39

Phạm Đình Thạo

Quyết định số 1301/QĐ-UBND.

40

Đào Thị Hoa

Quyết định số 1302/QĐ-UBND.

41

Trần Danh Thuyên

Quyết định số 1303/QĐ-UBND.

42

Trịnh Khắc Thuận

Quyết định số 1304/QĐ-UBND.

43

Đào Đình Hoàn

Quyết định số 1305/QĐ-UBND.

44

Phạm Viết Tuyến

Quyết định số 1306/QĐ-UBND.

45

Trịnh Khắc Nghĩa

Quyết định số 1307/QĐ-UBND.

46

Trịnh Khắc Lễ

Quyết định số 1308/QĐ-UBND.

47

Đào Đình Thịnh

Quyết định số 1309/QĐ-UBND.

48

Trịnh Khắc Đào

Quyết định số 1310/QĐ-UBND.

49

Trần Danh Lại

Quyết định số 1311/QĐ-UBND.

50

Phạm Đình Lượng

Quyết định số 1312/QĐ-UBND.

51

Đào Đình Khanh

Quyết định số 1313/QĐ-UBND.

52

Hoàng Văn Định

Quyết định số 1314/QĐ-UBND.

53

Trịnh Khắc Xoan

Quyết định số 1315/QĐ-UBND.

54

Phạm Đình Diễn

Quyết định số 1316/QĐ-UBND.

55

Đào Đình Ngọ

Quyết định số 1317/QĐ-UBND.

56

Nguyễn Thị Bốn

Quyết định số 1318/QĐ-UBND.

57

Trần Danh Duyến

Quyết định số 1319/QĐ-UBND.

58

Đào Đình Kiệt

Quyết định số 1320/QĐ-UBND.

59

Đào Đình Tài

Quyết định số 1321/QĐ-UBND.

60

Đào Đình Tuấn

Quyết định số 1322/QĐ-UBND.

61

Trịnh Khắc Toàn

Quyết định số 1323/QĐ-UBND.

62

Trần Quang Thuật

Quyết định số 1324/QĐ-UBND.

63

Đào Đình Nhật

Quyết định số 1325/QĐ-UBND.

64

Trần Danh Cư

Quyết định số 1326/QĐ-UBND.

65

Trần Thị Hưng (Miến)

Quyết định số 1327/QĐ-UBND.

66

Đào Đình Phú

Quyết định số 1328/QĐ-UBND.

67

Đào Đình Thọ

Quyết định số 1329/QĐ-UBND.

68

Phạm Đình Hào

Quyết định số 1330/QĐ-UBND.

69

Trần Thị Mong

Quyết định số 1331/QĐ-UBND.

70

Phạm Đình Ngải

Quyết định số 1332/QĐ-UBND.

71

Hoàng Văn Thường

Quyết định số 1333/QĐ-UBND.

72

Đào Đình Phước

Quyết định số 1334/QĐ-UBND.

73

Đào Đình Chúc

Quyết định số 1335/QĐ-UBND.

74

Phạm Xuân Lượng

Quyết định số 1336/QĐ-UBND.

75

Nguyễn Xuân Đạt

Quyết định số 1337/QĐ-UBND.

76

Nguyễn Tất Xuân

Quyết định số 1338/QĐ-UBND.

77

Trần Thị Duân

Quyết định số 1339/QĐ-UBND.

78

Trần Văn Phú

Quyết định số 1340/QĐ-UBND.

79

Trần Văn Sinh

Quyết định số 1341/QĐ-UBND.

80

Đào Thị Bất (Hoan)

Quyết định số 1342/QĐ-UBND.

81

Phạm Thị Phụng

Quyết định số 1343/QĐ-UBND.

82

Trần Văn Đường

Quyết định số 1344/QĐ-UBND.

83

Đào Đình Phiệt

Quyết định số 1345/QĐ-UBND.

84

Nguyễn Thị Thân

Quyết định số 1346/QĐ-UBND.

85

Nguyễn Thị Vạt

Quyết định số 1347/QĐ-UBND.

86

Trần Danh Tường

Quyết định số 1348/QĐ-UBND.

87

Nguyễn Tất Hùng

Quyết định số 1349/QĐ-UBND.

88

Trần Danh Lê

Quyết định số 1350/QĐ-UBND.

89

Phạm Văn Thúy

Quyết định số 1351/QĐ-UBND.

90

Trần Đình Huề

Quyết định số 1352/QĐ-UBND.

91

Đoàn Thị Hảo

Quyết định số 1353/QĐ-UBND.

92

Bùi Thị Tám

Quyết định số 1354/QĐ-UBND.

93

Nguyễn Tất Dũng

Quyết định số 1355/QĐ-UBND.

94

Trần Huy Quyết

Quyết định số 1356/QĐ-UBND.

95

Trần Huy Trọng

Quyết định số 1357/QĐ-UBND.

96

Phạm Thị Mướp (Lơ)

Quyết định số 1358/QĐ-UBND.

97

Đào Đình Mão

Quyết định số 1359/QĐ-UBND.

98

Đào Thị Yểng

Quyết định số 1360/QĐ-UBND.

99

Đào Đình Vụ

Quyết định số 1361/QĐ-UBND.

100

Trần Thị Lê

Quyết định số 1362/QĐ-UBND.

101

Đào Đình Lượng

Quyết định số 1363/QĐ-UBND.

102

Trịnh Khắc Sửu

Quyết định số 1364/QĐ-UBND.

103

Phạm Thị Tuyết

Quyết định số 1365/QĐ-UBND.

104

Trần Thị Mậu

Quyết định số 1366/QĐ-UBND.

105

Đào Đình Hoàn

Quyết định số 1367/QĐ-UBND.

106

Trần Thị Nghĩa

Quyết định số 1368/QĐ-UBND.

107

Đào Mạnh Hùng

Quyết định số 1369/QĐ-UBND.

108

Trần Văn Thọ

Quyết định số 1370/QĐ-UBND.

109

Trần Đình Chỉnh

Quyết định số 1371/QĐ-UBND.

110

Trần Đình Trang

Quyết định số 1372/QĐ-UBND.

111

Trần Danh Chương

Quyết định số 1373/QĐ-UBND.

112

Đỗ Văn Dũng

Quyết định số 1374/QĐ-UBND.

113

Đào Đình Phùng

Quyết định số 1375/QĐ-UBND.

114

Trần Huy Hoàn

Quyết định số 1376/QĐ-UBND.

115

Đào Đức Pha

Quyết định số 1377/QĐ-UBND.

116

Đào Trọng Thắng

Quyết định số 1378/QĐ-UBND.

117

Đào Thị Dịu

Quyết định số 1379/QĐ-UBND.

118

Vũ Thế Quang

Quyết định số 1380/QĐ-UBND.

119

Trần Đình Chương

Quyết định số 1381/QĐ-UBND.

120

Đỗ Quang Hào

Quyết định số 1382/QĐ-UBND.

121

Trần Huy Hán

Quyết định số 1383/QĐ-UBND.

122

Đào Đình Vực

Quyết định số 1384/QĐ-UBND.

123

Đào Đình Dân

Quyết định số 1385/QĐ-UBND.

124

Nguyễn Thị Nhung

Quyết định số 1386/QĐ-UBND.

125

Nguyễn Thị Hưng

Quyết định số 1387/QĐ-UBND.

126

Trần Huy Quỳnh

Quyết định số 1388/QĐ-UBND.

127

Đào Đình Quang

Quyết định số 1389/QĐ-UBND.

128

Phạm Đình Thọ

Quyết định số 1390/QĐ-UBND.

129

Phạm Đình Thưởng

Quyết định số 1391/QĐ-UBND.

130

Phạm Viết Đôn

Quyết định số 1392/QĐ-UBND.

131

Nguyễn Tất Ngọc

Quyết định số 1393/QĐ-UBND.

132

Trần Huy Ký

Quyết định số 1394/QĐ-UBND.

133

Trần Huy Hòa

Quyết định số 1395/QĐ-UBND.

134

Phạm Đình Tám

Quyết định số 1396/QĐ-UBND.

135

Phạm Đình Đãi

Quyết định số 1397/QĐ-UBND.

136

Trương Thị Sớm

Quyết định số 1398/QĐ-UBND.

137

Đào Đình Vi

Quyết định số 1399/QĐ-UBND.

138

Hoàng Văn Phôi

Quyết định số 1400/QĐ-UBND.

139

Phạm Đình Tạo

Quyết định số 1401/QĐ-UBND.

140

Phạm Xuân Giao

Quyết định số 1402/QĐ-UBND.

141

Phạm Đình Thông

Quyết định số 1403/QĐ-UBND.

 Nguồn tin: Phòng Tài nguyên & Môi trường

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Đào Văn Ban thuê cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở kinh doanh tôn tại xã Tứ Cường  (17/09/2018)
- Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thủy thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường thuê  (17/09/2018)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com