Thanh miện ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày tạo: 22/01/2018

         Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; Trong những ngày cuối tháng 12 này, các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi chúng ta đang sắp kết thúc một năm 2016 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, quê hương. Đó là”Chúng ta tổ chức mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân với chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng vào tháng 1/2016; Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Thanh miện-Tứ Kỳ vào mùng 1/3; Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 vào ngày 22/5; Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; Nhiều công trình, phần việc chào mừng sự kiện chính trị của Đảng, nhà nước, của tỉnh và địa phương như kỷ niệm thành lập Đảng bộ các xã; Đón danh hiệu xã nông thôn mới; Trường đạt chuẩn quốc gia; Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hải Dương 1/1/1997-1/1/2017 và các sự kiện khác....; Đặc biệt chúng ta tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 8- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV và kỳ họp thứ 2-HĐND huyện khóa 19, đã nhất trí cao với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho chặng đường 5 năm tới về phát triển KT-XH, giai đoạn 2016- 2020; Về phát triển KT-XH, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2017; Tiếp tục chuẩn bị tích cực các công việc để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2017”; Vì vậy, để đạt kết quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành trong toàn huyện tập trung các công việc gắn với tiếp tục chủ động quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Trước hết, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05, kế hoạch số 29 ngày 7/11/2016 của Tỉnh ủy, kế hoạch số 33 ngày 24/11/2016 của Huyện ủy về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Góp phần nâng cao nhận thức, sự chuyển biến mới trong toàn Đảng bộ, trong nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

        Thứ hai, Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng của Bác về giải phóng dân tộc,   giai cấp, xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

     Thứ ba, Các cấp, các ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể nội dung cần tuyên truyền: Đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý từ huyện tới cơ sở và đảng viên: Bắt đầu từ năm 2017, vào tháng 01 hằng năm xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với tập thể lãnh đạo nơi công tác và chi bộ nơi sinh hoạt. Đối với cán bộ Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức, viên chức là quần chúng, đoàn viên, hội viên: Từ năm 2017, tháng 01 hằng năm xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan, đơn vị nơi công tác và đoàn thể nơi sinh hoạt theo quy định. Nội dung đăng ký và đánh giá kết quả làm theo của cá nhân hàng năm bám vào tiêu chuẩn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hằng năm. Trên cơ sở kết quả đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu ghi vào“Sổ ghi người tốt, việc tốt” làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do chi bộ quản lý, làm cơ sở cho việc lựa chọn những tấm gương tiêu biểu nhất để đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng hằng năm và khi sơ kết, tổng kết để tuyên truyền đạt kết quả thiết thực; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. 

Thứ tư, Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 3 khâu đột phá của Tỉnh ủy( Đó là: Hoàn thiện Quy chế làm việc, trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; Cải cách hành chính và thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng các cuộc họp...); 3 khâu đột phá của Huyện ủy(Đó là: Chương trình hành động, các đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất, đảm bảo vệ sinh môi trường; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...)

        Thứ năm, Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống". Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

       Thứ sáu, Tuyên truyền việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Giáo dục quốc dân, các Trường đào tạo nghề, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện gắn với tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

        Thứ bảy, Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ tổng kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.  

         Tiếp tục, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII và kế hoạch của cấp ủy là một nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016, trong tháng 1/2017 và cả năm 2017 cũng như giai đoạn tiếp theo là hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả của mỗi tổ chức cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chúng ta thật sự đi đầu, gương mẫu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi đây là một tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác, đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký nêu gương của tập thể, cá nhân, của người đứng đầu và cũng thực sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây chính là việc làm tốt của mỗi chúng ta, thể hiện tấm lòng thành kính với Bác, thỏa lòng ước mong của Bác và thực hiện những lời căn dặn của Bác trong Di chúc thiêng liêng của Người trước lúc đi xa thành hiện thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn./.    
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com